Nõuded ja tingimused

Artikkel 1 - Mõisted

Neis tingimustes kehtivad järgmised mõisted:

Peegeldusaegtähtaeg, mille jooksul tarbija saab oma taganemisõigust kasutada;

Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse kutsealal ega äritegevuses ning kes sõlmib ettevõtjaga sidelepingu;

Dag: kalendripäev;

Kestuse tehing: kauglepingu leping toodete ja / või teenuste seeria kohta, mille tarne- ja / või ostukohustus jaguneb aja jooksul;

Jätkusuutlik andmekandjakõik vahendid, mis võimaldavad tarbijal või ettevõtjal talletada talle isiklikult adresseeritud teavet viisil, mis võimaldab tulevikus tutvuda ja salvestatud teavet muutmata kujul reprodutseerida.

Taganemisõigus: tarbijal on võimalus vahemaalepingu üles öelda etteteatamisaja jooksul;

Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes pakub tooteid ja / või teenuseid tarbijatele vahemaa tagant;

Kauglepingkokkulepe, mille kohaselt ettevõtja korraldatud toodete ja / või teenuste kaugmüügisüsteemi raames kuni lepingu sõlmimiseni kasutatakse eranditult ühte või mitut kaugsuhtluse tehnikat;

Kaugsuhtluse tehnoloogia: vahendid, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks ilma, et tarbija ja kaupleja oleksid samas kohas samas kohas.

Tingimused: käesolevad ettevõtja üldtingimused.

Artikkel 2 - Ettevõtja isik

Pettadore (osa Achievd BV-st)

Rijshoutstraat 4, 3361EV Sliedrecht

E-posti aadress: info@pettadore.nl

Telefoninumber:  + 31 (0) 6 42 29 20 65

Kaubanduskoja number: 76645207

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: NL860721504B01

Artikkel 3 - Kohaldamine 

Need üldtingimused kehtivad iga ettevõtja pakutud pakkumise kohta ning iga kauglepingu ja ettevõtja ja tarbija vahelise tellimuse kohta.

Enne kauglepingu sõlmimist tehakse nende üldtingimuste tekst tarbijale kättesaadavaks. Kui see pole mõistlikult võimalik, siis enne kauglepingu sõlmimist näidatakse, et üldtingimusi saab ettevõtja juures vaadata ja need saadetakse tarbija soovil võimalikult kiiresti tasuta.

Kui sidevahendi abil sõlmitud leping sõlmitakse elektrooniliselt, vastupidiselt eelmisele lõigule ja enne sidelepingu sõlmimist, võib nende üldtingimuste teksti teha tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks nii, et tarbijal oleks võimalik saab lihtsal viisil säilitada vastupidaval andmekandjal. Kui see pole mõistlikult võimalik, märgitakse see enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimusi saab elektrooniliselt lugeda ning et need saadetakse tarbija soovil tasuta elektrooniliselt või muul viisil.

Juhul, kui lisaks nendele üldistele tingimustele kehtivad konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiku mutatis mutandis ning vastuoluliste üldtingimuste korral võib tarbija alati tugineda tema jaoks kõige soodsamal kohaldataval sättel. on.

Kui üks või mitu nende üldtingimuste sätet on mingil ajal täielikult või osaliselt kehtetu või tühine, jäävad ülejäänud leping ja need tingimused kehtima ning kõnealune säte asendatakse viivitamata sättega, mis võimalikult palju originaalist.

Olukordi, mida need tingimused ei reguleeri, tuleb hinnata nende tingimuste "vaimus".

Meie tingimuste ühe või mitme sätte tõlgendamise või sisuga seotud ebakindlust tuleb selgitada nende tingimuste ja põhimõtete vaimus.

Artikkel 4 - Pakkumine

Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või selle suhtes kehtivad tingimused, on see pakkumises selgesõnaliselt kirjas.

Pakkumine on ilma kohustuseta. Ettevõtjal on õigus pakkumist muuta ja seda kohandada.

Pakkumine sisaldab pakutavate toodete ja / või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist õigesti hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need pakutavate toodete ja / või teenuste tõeline kujutis. Ilmsed vead või vead pakkumises ettevõtjat ei seo.

Kõik pakkumises olevad pildid, kirjeldused ja andmed on soovituslikud ega saa põhjustada hüvitist ega lepingu lõppemist.

Toodete pildid on pakutavate toodete tõeline esitus. Ettevõtja ei saa garanteerida, et kuvatavad värvid vastavad täpselt toodete tegelikele värvidele. 

Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijal oleks selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega. See puudutab eelkõige järgmist:

hind koos maksudega;

saadetise võimalikud kulud;

lepingu sõlmimise viis ja selle saavutamiseks vajalikud toimingud;

kas taganemisõigus on kohaldatav või mitte;

makseviis, lepingu üleandmine ja rakendamine;

pakkumise vastuvõtmise periood või periood, mille jooksul ettevõtja tagab hinna;

kaugsuhtluse määra tase, kui kaugsidevahendi kasutamise kulud arvutatakse muul viisil kui kasutatavate sidevahendite tavapärane põhihind;

kas leping arhiveeritakse pärast selle sõlmimist ja kui jah, kuidas tarbija saab sellega tutvuda;

viis, kuidas tarbija saab enne lepingu sõlmimist kontrollida tema poolt lepingu alusel antud teavet ja soovi korral selle taastada;

muud keeled, milles saab lisaks hollandi keeltele ka lepingu sõlmida;

kauplejale kehtivad käitumisjuhendid ja viis, kuidas tarbija saab nende käitumisjuhenditega elektrooniliselt tutvuda; ja

vahemaalepingu minimaalne kestus laiendatud tehingu korral.

Valikuline: saadaolevad suurused, värvid, materjalitüübid.

Artikkel 5 - Kokkulepe

Lepingule kehtivad punkti 4 sätted, mis on sõlmitud tarbija poolt pakkumisega nõustumise ja vastavate tingimuste täitmise ajal.

Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt aktsepteerinud, kinnitab ettevõtja viivitamata pakkumise aktsepteerimist elektrooniliselt. Kuni ettevõtja ei ole selle nõusoleku saamist kinnitanud, võib tarbija lepingu lõpetada.

Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja andmete elektroonilise edastamise tagamiseks vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed ning tagab turvalise veebikeskkonna. Kui tarbija saab tasuda elektrooniliselt, võtab ettevõtja kasutusele vastavad turvameetmed.

Ettevõtja saab õiguslikes raamistikes end teavitada sellest, kas tarbija suudab täita oma maksekohustusi, samuti kõiki fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu sõlmimiseks vastutustundlikult. Kui ettevõtjal on selle uurimise põhjal mõjuvad põhjused lepingut sõlmimata jätta, on tal õigus keelduda tellimusest või taotlusest koos põhjendustega või lisada rakendamisele eritingimused.

Ettevõtja saadab toote või teenusega kirjalikult või selliselt, et tarbija saaks seda püsival andmekandjal salvestada juurdepääsetaval viisil, järgmise teabe:

 1. ettevõtja asutuse külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;
 2. tingimused ja tingimused, mille alusel tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
 3. teave garantiide ja olemasolevate teenuste kohta pärast ostmist;
 4. nende tingimuste artikli 4 paragrahvis 3 sisalduvat teavet, välja arvatud juhul, kui kaupleja on selle teabe juba enne lepingu täitmist tarbijale edastanud;
 5. lepingu ülesütlemise nõuded, kui leping on sõlmitud üle ühe aasta või on tähtajatu.

Pikendatud tehingu korral kehtib eelmise lõigu säte ainult esimese tarne suhtes.

Iga leping sõlmitakse edasilükkavatel tingimustel, kui asjaomased tooted on piisavalt kättesaadavad. 

Artikkel 6 - Taganemisõigus

Toodete ostmisel on tarbijal võimalus 30 päeva jooksul leping ilma põhjust põhjendamata lõpetada. See järelemõtlemisperiood algab järgmisel päeval pärast toote kättesaamist tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud ja ettevõtjale teada antud esindaja poolt.

Järelemõtlemisperioodil käitleb tarbija toodet ja pakendeid ettevaatlikult. Ta pakib toote lahti või kasutab seda ainult ulatuses, mis on vajalik selle hindamiseks, kas ta soovib toodet alles jätta. Kui ta kasutab oma taganemisõigust, tagastab ta toote koos kõigi tarnitud tarvikutega ja - kui see on mõistlikult võimalik - originaalkorras ja pakendis ettevõtjale vastavalt ettevõtja antud mõistlikele ja selgetele juhistele.

Kui tarbija soovib kasutada oma taganemisõigust, on ta kohustatud seda tegema 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist,  ettevõtjale teada anda. Tarbija peab sellest teatama kirjaliku sõnumi / e-posti teel. Pärast seda, kui tarbija on teatanud, et soovib taganemisõigust kasutada, peab klient toote tagastama 14 päeva jooksul. Tarbija peab tõendama, et tarnitud kaup on õigeaegselt tagastatud, näiteks veotõendi abil. 

Kui pärast punktides 2 ja 3 nimetatud ajavahemike möödumist pole klient teatanud, et soovib kasutada oma taganemisõigust või toodet pole ettevõtjale tagastatud, ost on fakt. 

Artikkel 7 - Kulud taganemise korral 

Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, on toodete tagastamise kulud tarbija arvel.

Kui tarbija on summa maksnud, tagastab ettevõtja selle summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast taganemist. Tingimus on, et kaupmees on toote juba tagasi saanud või saab esitada lõpliku tõendi täieliku tagastamise kohta.

Artikkel 8 - Taganemisõiguse välistamine

Ettevõtja võib välistada tarbija taganemisõiguse kirjeldatud toodete osas  lõigetes 2 ja 3. Taganemisõiguse välistamine kehtib ainult siis, kui ettevõtja on selle pakkumises vähemalt lepingu sõlmimiseks õigeaegselt selgelt öelnud.

Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult järgmiste toodete puhul: 

 1. mille on kehtestanud ettevõtja vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele;
 2. mis on oma olemuselt selgelt isiklikud;
 3. mida nende olemuse tõttu ei saa tagastada;
 4. mis võivad kiiresti rikkuda või vananeda;
 5. kelle hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida ettevõtjal pole mingit mõju;
 6. üksikute ajalehtede ja ajakirjade jaoks;
 7. audio- ja videosalvestuste ning arvutitarkvara jaoks, mille tarbija on plommi rikkunud.
 8. hügieeniliste toodete jaoks, mille tarbija on plommi rikkunud.

Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult järgmiste teenuste puhul:

 1. mis käsitlevad majutust, transporti, restoraniettevõtteid või vaba aja veetmise võimalusi, mis tuleb läbi viia konkreetsel kuupäeval või konkreetsel perioodil;
 2. kelle tarnimine on alanud tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne järelemõtlemisaja möödumist;
 3. kihlvedude ja loteriide kohta.

Artikkel 9 - Hind

Pakkumises märgitud kehtivusajal ei tõsteta pakutavate toodete ja / või teenuste hindu, välja arvatud käibemaksumäärade muutumisest tulenevad hinnamuutused.

Vastupidiselt eelmisele lõigule saab ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mis mõjutavad finantsturu kõikumisi ja mille üle ettevõtjal puudub mõju. See seos kõikumistega ja asjaolu, et kõik esitatud hinnad on sihthinnad, on kirjas pakkumises. 

Hinnatõus 3-i kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui need tulenevad seadustest või sätetest.

Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui ettevõtja on selle kehtestanud ja: 

 1. need tulenevad seadustest või sätetest; või
 2. tarbijal on õigus leping üles öelda alates hinnatõusu jõustumise päevast.

Tootevalikus esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kõigis hindades võivad esineda trüki- ja trükivigu. Trüki- ja trükivigade tagajärgede eest ei vastutata. Trüki- ja trükivigade korral ei ole ettevõtja kohustatud toodet vale hinnaga tarnima. 

Artikkel 10 - vastavus ja garantii

Ettevõtja garanteerib, et tooted ja / või teenused vastavad lepingule, pakkumises toodud spetsifikatsioonidele, mõistlikele usaldusväärsuse ja / või kasutatavuse nõuetele ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtinud õigussätetele ja / või valitsuse määrused. Kokkuleppel garanteerib ettevõtja ka selle, et toode sobib muuks kui tavapäraseks kasutamiseks.

Ettevõtja, tootja või importija antud garantii ei mõjuta seaduslikke õigusi ja väidab, et tarbija saab lepingu alusel ettevõtja vastu esitada nõude.

Puudustest või valesti tarnitud toodetest tuleb ettevõtjale kirjalikult teatada 14 päeva jooksul pärast tarnimist. Toodete tagastamine peab olema originaalpakendis ja uues korras.

Ettevõtja garantiiaeg vastab tehase garantiiajale. Ent ettevõtja ei vastuta kunagi toodete lõpliku sobivuse eest tarbija igaks otstarbeks ega toodete kasutamise või kasutamisega seotud nõuannete eest.

Garantii ei kehti, kui:

Tarbija on tarnitud tooteid ise parandanud ja / või muutnud või lasknud neid remontida ja / või muuta kolmandate isikute poolt;

Tarnitud tooted puutuvad kokku ebaharilike tingimustega või neid käsitletakse muul viisil hooletult või need on vastuolus ettevõtja juhistega ja / või neid on töödeldud pakendil;

Puudused on täielikult või osaliselt tingitud määrustest, mille valitsus on kehtestanud või kehtestab seoses kasutatud materjalide laadi või kvaliteediga. 

Artikkel 11 - Edastamine ja rakendamine

Ettevõtja võtab toodete tellimuste vastuvõtmisel ja elluviimisel võimalikult suurt hoolt.

Kättetoimetamise koht on aadress, mille tarbija on ettevõttele teatavaks teinud.

Võttes nõuetekohaselt arvesse nende üldtingimuste artiklis 4 sätestatut, täidab ettevõte vastuvõetud tellimused kiiresti, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui tarbija on nõustunud pikema tarneperioodiga. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei saa täita või ainult osaliselt täita, teavitatakse sellest tarbijat hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sellisel juhul on tarbijal õigus leping ilma kulutusteta lõpetada ja tal on õigus igasugusele hüvitisele.

In geval van onbinding Conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Kui tellitud toote tarnimine osutub võimatuks, püüab ettevõtja teha asendustoote kättesaadavaks. Hiljemalt kättetoimetamisel öeldakse selgelt ja arusaadavalt, et kohaletoimetamine toimub. Asendusosadega ei saa taganemisõigust välistada. Võimaliku tagasisaadetava kauba kulud tasub ettevõtja.

Toodete kahjustumise ja / või kadumise risk lasub ettevõtjal kuni tarbijale või eelnevalt määratud esindajale üleandmiseni ja ettevõtjale teatavaks tegemiseni, kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.

Artikkel 12 - Kestus tehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine

Tühistamine

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsegij en een open.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartzegen overeengek open hoogste één maand.

Tarbija saab eelmistes lõikudes nimetatud kokkuleppeid:

tühistada igal ajal ja ei piirdu tühistamisega konkreetsel ajal või konkreetsel perioodil;

vähemalt tühistama samal viisil, nagu need on tema sõlminud;

tühistage alati sama tühistamisajaga, mille ettevõtja on endale ette näinud.

Pikendus

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalds duest van de maximaal het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Tähtajaks sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete või teenuste korrapärasele tarnimisele, võib vaikimisi pikendada määramata ajaks, kui tarbija võib igal ajal üles öelda vähemalt ühekuulise etteteatamistähtaja ja maksimaalselt etteteatamistähtaja. kolm kuud, kui leping laieneb tavapärasele, kuid vähem kui korra kuus päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ning -ajakirjade kohaletoimetamisele.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloi van de proef- of.

Kallis

Kui lepingu kehtivusaeg on üle ühe aasta, võib tarbija lepingu ühe aasta jooksul pärast üheaastast ülesütlemisaega igal ajal üles öelda, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus välistavad selle ülesütlemise enne kokkulepitud tähtaja lõppu.

Artikkel 13 - Tasumine

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad maksta 7i tööpäeva jooksul pärast artikli 6 lõikes 1 osutatud järelemõtlemisaja algust. Teenuse osutamise kokkuleppe korral algab see periood pärast seda, kui tarbija on lepingu kinnituse kätte saanud.

Tarbija kohustus on viivitamatult teatada ettevõtjale esitatud või täpsustatud makseandmete ebatäpsustest.

Tarbija tasumata jätmise korral on ettevõtjal õigus, kui seadusest tulenevad piirangud nõutakse tarbijalt ette mõistlikud kulud.

Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord

Kaebused lepingu täitmise kohta tuleb täielikult ja selgelt kirjeldada ning esitada ettevõtjale 7 päeva jooksul pärast seda, kui tarbija on puudused leidnud.

Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende kättesaamise kuupäevast. Kui kaebus nõuab eeldatavat pikemat menetlemisaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul teate kättesaamisest ja teatisest, millal tarbija võib oodata täpsemat vastust.

Kui kaebust ei õnnestu vastastikuse konsulteerimise teel lahendada, tekib vaidlus, mille suhtes kohaldatakse vaidluste lahendamise korda.

Kaebus ei peata ettevõtja kohustusi, kui ettevõtja ei ole kirjalikult teisiti märkinud.

Kui ettevõtja leiab, et kaebus on õigustatud, asendatakse tema valitud ettevõtja või tarnitud tooted tasuta.

Artikkel 15 - Vaidlused

Ettevõtja ja tarbija vahelisi lepinguid, mille suhtes neid üldtingimusi kohaldatakse, reguleerivad eranditult Madalmaade seadused. Isegi kui tarbija elab välismaal.